Általános Szerződési Feltételek (konzultáció)

 

amely létrejött egyrészről a Mind Your Words (e-mail cím: info@manifesztalj.hu; telefon: +447565789667) mint szolgáltató – a továbbiakban: Szolgáltató másrészről Szolgáltató 1. pontban jelzett honlapján elérhető szolgáltatás igénybe vevője, mint felhasználó – a továbbiakban: Kliens a továbbiakban együttesen: szerződő felek között az alábbiak szerint:

 

A szerződés tárgya

1. Szolgáltató tulajdonát képezi a https://manifesztalj.hu/ weblap (továbbiakban: honlap) amelyen keresztül tanácsadás, konzultáció és coaching szolgáltatást végez. A Kliens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által kínált szolgáltatások egy szabad akaraton alapuló, aktív és felelős folyamaton alapulnak, amely nem tudja bizonyos eredmények elérését garantálni. Jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás nem minősül egészségügyi ellátásnak. Kliens lehet minden cselekvőképes természetes személy. A Kliens tudomásul veszi, hogy a jelen pontban meghatározott honlapon olvasható bejegyzések nem minősülnek szakmai állásfoglalásnak, tekintettel arra, hogy minden helyzet és probléma egyedi, ezért egyéni elbírálást kíván, ami a Kliens felelőssége.

 

Időpontot mindenki szigorúan csak a saját adataival, saját felelősségére foglalhat, a szolgáltatást önmaga számára fizetheti és veheti igénybe. Egyszerre több alkalmat nem foglalhat. A Kliens köteles az időpontfoglalás során olyan telefonszámot és e-mail címet megadni, melyen valóban elérhető. Ha ez nem teljesül, a szolgáltatás megtartását megtagadhatjuk, s ezzel pénzvisszafizetési kötelesség a részünkről nem keletkezik. A számlára is kizárólagosan a szolgáltatást fizető személy valódi adatai kerülhetnek, melynek megadása a Kliens kötelessége.

 

2. Szerződő felek rögzítik, hogy Kliens az 1. pontban megjelölt honlap használatával, illetve a honlapon az egyes menüpontok igénybevétele esetén a kifejezett hozzájárulásával tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a fenti tevékenységekkel – Kliens és Szolgáltató között szerződéses jogviszony jön létre, melyre vonatkozóan a jelen – illetve az 1. pontban hivatkozott honlapon feltüntetett mindenkori – Általános Szerződési Feltételekben foglaltak kötelezően irányadóak, annak rendelkezései a szerződő feleket kötik. A szerződés írásba foglalt, magyar nyelvű szerződésnek minősül, az Szolgáltató által iktatásra, és annak megkötésétől számított öt évig megőrzésre kerül.

 

A szolgáltatás tartalma

A Szolgáltató által végzett online tevékenység nem egészségügyi szolgáltatás (tehát nem pszichoterápia).

 

A szolgáltatás igénybe vétele

(a konzultáció foglalása, fizetése, menete)

 

A szolgáltatás ellenértéke

A Kliens kifejezetten tudomásul veszi, hogy az X. pontban rögzített konzultáció díjköteles szolgáltatás, és igénybevétele díjfizetés ellenében, előzetes időpontfoglalás alapján történik. A Szolgáltató a szolgáltatás ellenértékét a honlap Konzultáció menüpontjában rögzíti. A szolgáltatás Szolgáltató által meghatározott díját a Kliens köteles megfizetni a Szolgáltató részére az X. pontban megjelölt fizetési módok valamelyikének igénybevételével.

 

Díjfizetési módok

A szolgáltatás díjának megfizetése a Kliens választása szerint az alábbi módok igénybe vételével történhet:

Bankkártyás fizetés

Banki átutalás: A díjfizetéshez a Szolgáltató köteles megadni vezeték- és keresztnevét, bankszámlaszámát, valamint a bankszámlaszámot szolgáltató bank nevét. (Ezeket a Kliens részére elküldött számla tartalmazza.) A szolgáltatás díjának legkésőbb az adott ülés előtt 24 órával meg kell érkeznie a Szolgáltató bankszámlájára. A díj megérkezéséről a Szolgáltató nem tájékoztatja a Klienst, csak abban az esetben, ha ezt a Kliens kifejezetten kéri a Szolgáltatótól.

PayPal

 

Felelősségre vonatkozó rendelkezések

(az a lényege, kinek mi a felelőssége)

 

Szerzői jogi rendelkezések

(mindent kontent a tiéd)

 

Felhasználóra vonatkozó rendelkezések

(mit várunk el a klienstől, mikor zárható ki valaki)

 

Adatvédelem

Szolgáltató felhívja a Kliens figyelmét, hogy a birtokába kerülő adatok, információk személyes adatokat tartalmaznak. Egyúttal kijelenti, hogy a személyes adatok vonatkozásában a mindenkor hatályos és vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartja.

 

Titoktartás

Szolgáltató titoktartási kötelezettséget vállal arra, hogy az ülések során tudomására jutott bármilyen személyes adatot, információt bizalmasan kezeli, mely titoktartási kötelezettség a szolgáltatás lezárását követően is fennmarad időbeli korlátozás nélkül. Személyes adatnak minősül minden információ, ami a Klienssel kapcsolatba hozható, legyen az akár szóbeli, akár írásbeli. Továbbá a Kliens szóbeli vagy írásbeli felhatalmazása nélkül harmadik személynek nem jogosult információt kiadni az ülésen elhangzottakról

 A titoktartás szabályai alól kivételt képez azon eset, mikor a Szolgáltató tudomására jut olyan információ, mely alapján valószínűsíthető a Kliens ön- és közveszély okozása, illegális tevékenysége vagy akár érvényes bírósági végzés vagy idézés kötelezi erre. Amennyiben fennáll a Kliens veszély vagy károkozása, jogosult erről az érintett hatóságokat értesíteni.

 

Panaszkezelés

Kliens a szolgáltatással kapcsolatos bárminemű panaszát e-mailben az info@manifesztalj.hu címen közölheti Szolgáltatóval, aki a panaszt a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

 

A szerződés megszűnése

(lemondás feltételei, visszatérítés)

 

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya és módosítása

A jelen Általános Szerződési Feltételek X. napján lép hatályba, és visszavonásig, illetve a mindenkori módosítások hatályba lépéséig érvényes és hatályos. Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor jogosult egyoldalúan megváltoztatni azzal, hogy a módosítást annak hatályba lépését megelőző 15 nappal figyelemfelhívás mellett a honlapján közzéteszi.

 

(+) Kérdések / ötletek:

  • boundary-ket belefoglalni (hogy nem válaszolsz kérdésekre konzultáción kívül, hogy ne üzengessenek neked Viberen konzultáción kívül, hogy velem egyeztessenek, ne veled)
  • mi történik, ha valaki technikai probléma miatt (nincs internet, lehal a Skype) nem tud részt venni a konzultáción? refund / új időpont
  • milyen megfogalmazás írja le legjobban a szolgáltatást? én az “útmutatás”-ra gondoltam, mert ez a legáltalánosabb, nincs benne kötöttség, de mivel te szakember vagy a saját területeden, lehet “tanácsadás” is esetleg, életvezetési tanácsadás, coaching
  • mennyi késést engedjünk meg? én 10 percre gondoltam, valahogy így: “Mindkét fél részéről 10 perc előre nem bejelentett késés megengedett, de ha a Szolgáltató késik, akkor az ülést a késés időtartamával hosszabban kell tartani, ha az Ügyfél, akkor az időtartamba beleszámítandó a késés.”
  • banki átutalás hogy legyen? X nappal a konzultáció előtt kelljen befizetni, vagy X nappal a számla kiküldése után, vitassuk majd meg ezt is.Általános Szerződési Feltételek (webáruház)

 

1. Szolgáltató adatai

Név: Mind Your Words

Cím: Unit 111150, PO Box 26965, Glasgow, G1 9BW 

Telefon: +447751916752

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@manifesztalj.hu 

Weboldal: https://manifesztalj.hu/ | https://zsuzsiprepok.podia.com/ 

Adószám: (UTR) 2652463322

Bankszámlaszám:

Nemzetközi bankszámlaszám:

 

2. Alapvető rendelkezések

2.1 Az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a Prepok Zsuzsanna Anna Egyéni Vállalkozó mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett https://zsuzsiprepok.podia.com/ weboldal használatára, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban Felhasználási Feltételek, ÁSZF).

2.2 Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a webáruháznak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

2.3 Az Általános Szerződési Feltételek a webáruházban elhelyezett Általános Szerződési Feltételek linkre kattintva érhető el. Szolgáltató fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek külön értesítés és indoklás nélküli módosítására. Felhasználó felelőssége, hogy az Általános Szerződési Feltételek módosítását kövesse. A módosítást követően a webáruház használata az Általános Szerződési Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

2.4 Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.5 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, és letöltési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

2.6 A jelen Szabályzat 2022. november hó 1. napjától (kiemeltem, hogy véletlenül se hagyjuk így, és aktualizáljuk, mielőtt felmegy) hatályos és visszavonásig hatályban marad.

 

3. Regisztráció / vásárlás

3.1 Felhasználó a regisztráció / vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció / vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.2 A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.3 A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

4. Rendelés menete

4.1 Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba, majd megkezdheti a vásárlást.

4.2 Felhasználó kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket.

4.3 Felhasználó a “Vásárolj most!” gombra kattint, majd kiválasztja a fizetési módot, melynek típusai a következők:

4.3.1 Egy összegű fizetés esetén:

  • Online hitelkártyás vagy bankkártyás fizetés
  • PayPal fizetés
  • Google Pay

4.3.2 Részletfizetés esetén:

  • Online hitelkártyás fizetés

4.3.2.1 Részletfizetéses vásárlás esetén Felhasználó engedélyt ad Szolgáltató számára, hogy a vásárláskor elfogadott összeget a vásárláskor elfogadott időközökben automatikusan terhelje a  választott fizetési eszközt a vásárláskor elfogadott összes részlet kiegyenlítéséig.

4.3.2.2 Részletfizetés esetén a megrendelő az összes részlet kifizetésére kötelezettséget vállal.

4.3.2.3 Egy részletfizetés elmaradása esetén Felhasználót e-mailben, a rendeléshez megadott címen erről Szolgáltató értesíti.  Amennyiben Felhasználó részéről 14 naptári napon belül nem érkezik válasz, a hátralék rendezéséig felfüggesztésre kerül az adott termékhez való hozzáférés.

4.3.2.4 Egyéni elbírálás alapján, az Szolgáltatóval való kapcsolatfelvétellel Felhasználónak lehetősége van a később részletfizetéseket szüneteltetni, vagy felfüggeszteni. Ez esetben a korábban befizetett részletek nem kerülnek visszatérítésre, és a vásárláshoz való hozzáférés felfüggesztésre kerül.

4.4 A kiválasztott fizetési módtól függően a szükséges adatok megadását követően Felhasználó a “Fizessen most” gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót.

4.5 Miután a megrendelt termékek értéke kiegyenlítésre került, Felhasználó jogosult a termék(ek) felhasználói fiókból történő letöltésére, illetve a megrendelés elküldését követően e-mail-ben visszaigazolást kap.

 

5. Elállás joga

5.1 Az elállási jog gyakorlására a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

5.2 Eszerint a Felhasználó a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, abban az esetben, ha a megrendelt online tartalom a teljesítés beleegyezéseként letöltésre vagy megtekintésre nem kerül. A Szolgáltató a vételár teljes összegét haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül –  a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra – visszafizeti.

5.3 Amennyiben a Felhasználó a teljesítés beleegyezéseként az online tartalmat letölti vagy megtekinti, abban az esetben nem élhet az elállás jogával.

 

6. Adatvédelem

6.1 A webáruház használata során a https://zsuzsiprepok.podia.com/ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli és nem adja ki további fél számára. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a webáruház a megrendelés teljesítéséhez használja fel.

6.2 Részletesebben kérjük, tájékozódjon az Adatvédelmi irányelvek (Privacy Policy) menüpont alatt.